Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Java Servlet API 3.0

Filed under Java,tlumaczenia,Wiadomości by

Dnia wczorajszego na InfoQ o tym, że został udostępniony szkic specyfikacji Servlet API 3.0. Największe nowości to… adnotacje, które będą mogły być użyte w miejsce interfejsów i dziedziczenia.

  • Łatwiejsze tworzenie, ang. Ease of Development (Eod): W wcześniejszym szkicu zostały zaprezentowane adnotacje jako sposób na stworzenie Servletu – POJO. Jakkolwiek po dyskusji i odpowiedzi społeczności adnotacje @GET i @POST na poziomie metod zostały wycofane. Zostają jednak adnotacje dla typów – deklaracja sevletu @WebServlet oraz deklaracja filtru @ServletFilter, @WebServletContextListener będzie alternatywnym sposobem na zdefiniowanie context listenera. Dodatkowo adnotacje takie jak @Resouorce będą wspierane w aplikacjach webowych będą zachowywać się tak jak w starszej wersji specyfikacji (2.5).
  • Rozszerzalność: szkielety webowe zbudowane na bazie servletów są bardzo popularne. Jest ich bardzo wiele, do wyboru w zależności od problemów, które mają rozwiązywać. Specyfikacja będzie umożliwiała łatwiejszą konfigurację tychże szkieletów.
  • Przetwarzanie asynchroniczne: największym wyzwaniem i zmianą jaką podjęli autorzy specyfikacji. W poprzedniej wersji zostały zdefiniowane operacje zatrzymania (suspend) oraz wznowienia (resume). Po publikacji grupa ekspertów podjęła dyskusję na temat przypadków użycia takiego rozwiązania.

Na łamach InfoQ są fragmenty dyskusji na temat fragmentów specyfikacji. Ludzie z JBossa krytykują Jetty, inni krytykują grupę która pracuje nad specyfikacją, że kiepsko współpracuje ze społecznością.

Mam osobiście nadzieję, że ta burza mózgów wyjdzie nam na dobre i adnotacje w Servlet API 3.0 nie będą jedyną nowością. :-)

2 responses so far

2 Responses to “Java Servlet API 3.0”

  1. Paulisia says:

    I tak nie wiem o co chodzi :)

  2. ay says:

    hm, czego uzyli do przerywania i kontynuowania procesu? commons-javaflow? ;)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.